Deel dit bericht

11 vaardigheden voor professionals van de toekomst

Technologische ontwikkelingen, nieuwe media en globale connectiviteit hebben ons werklandschap in de afgelopen decennia enorm veranderd. Deze veranderingen blijven elkaar in rap tempo opvolgen. Daardoor zien organisaties zich genoodzaakt steeds meer te investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. In dit blog geven we een overzicht van werkvaardigheden die belangrijk zijn voor toekomstige professionals, zodat je jouw werknemers al klaar kunt stomen voor morgen.

Future work skills 2020-2030

In 2011 bracht het Institute for the Future (IFTF) voor het eerst een onderzoek uit waarin ze tien vaardigheden benoemen die belangrijk zullen zijn voor werknemers in 2020. De wereld verandert echter zo snel dat in 2016 al een update van het onderzoek volgde, en een nieuwe voorspelling die onze vaardigheden verder moet brengen richting 2030. Hieronder bespreken we kort de elf nieuwe vaardigheden die professionals van de toekomst volgens IFTF zullen moeten beheersen. De vaardigheden zijn ingedeeld in de categorieën: persoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden, toegepaste kennis en vaardigheden op de werkplek.

Persoonlijke vaardigheden: Veerkracht

Om zich kundig aan te kunnen passen in snel veranderende werkomgevingen hebben werknemers en flinke dosis veerkracht nodig. IFTF definieert veerkracht in dit geval als het vermogen om op competente wijze om te kunnen gaan met tegenslagen, uitdagingen en andere obstakels. Het is ook het vermogen om op positieve manier om te kunnen gaan met vaak veranderende workload en takenpakket. 

Sociale vaardigheden: Cross cultural competency

Cross cultural competency is het vermogen om samen te kunnen werken met mensen uit verschillende culturen en binnen verschillende culturele omgevingen te kunnen handelen. Een logisch gevolg van de steeds verdergaande globalisatie en internationalisatie van werk is dat werknemers steeds vaker in aanraking komen met andere landen en culturen. Snel kunnen schakelen in nieuwe omgevingen wordt daarom steeds belangrijker. Dit vraagt wel om een set van verschillende vaardigheden, waaronder kennis van andere talen, aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden en het vermogen om nieuwe contexten aan te kunnen voelen en erop te reageren.

Sociale intelligentie (social IQ)

Sociale intelligentie is het vermogen om op een diepe en directe manier contact te maken met anderen, om reacties aan te kunnen voelen en gewenste interacties te kunnen stimuleren. Sociaal intelligente mensen kunnen de stemmingen en emoties van andere mensen aanvoelen en hun manier van communiceren (woordgebruik, toon, gebaren) daarop aanpassen. Naarmate we steeds globaler connecties maken met anderen, en met steeds grotere en diversere groepen samenwerken, wordt dit een steeds belangrijker vaardigheid om te beheersen. Omdat tegenwoordig veel van onze – privé en werk – interacties gemedieerd worden door sociale media is het ontwikkelen van sociale intelligentie niet aleen in real life maar ook in  online omgevingen van belang.

Virtueel samenwerken

Werken met mensen over de grenzen, thuiswerken, taakgericht werken… onze werkomgeving en werktijden worden steeds flexibeler. Traditionele kantooromgevingen zijn al deels verdwenen uit bedrijven en we werken en overleggen steeds vaker virtueel. Zoals met veel sociale en zakelijke trends, brengt de overgang naar virtueel werk zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Enerzijds biedt het flexibiliteit in het combineren van taken thuis en op het werk en een kostenbesparing op woon-werk verkeer. Virtueel werken vraagt echter ook om een nieuwe set competenties. Bijvoorbeeld om kunnen gaan met online tools en toepassingen voor virtueel samenwerken, zelfstandig structuur in je werkdag kunnen aanbrengen, betrokkenheid kunnen stimuleren, maar ook omgaan met het wegvallen van een sociaal aspect.

2019-07-23.png
Werkvaardigheden voor de professionals van de toekomst. Foto: The Joyce Foundation.

Toegepaste kennis: innovatief en adaptief denken

Hieronder vallen ver ontwikkeld innovatief en creatief denkvermogen, zowel individueel als collectief (werken in teams). Ook wordt bedoeld het kunnen bedenken van oplossingen en antwoorden die verder gaan dan wat op regels is gebaseerd, sterk out of the box kunnen denken. IFTF wijst interactieve teamcognitie (ook wel collectieve cognitie genoemd) aan als een adaptieve denkstijl die nuttig kan zijn voor professionals en teams die werken met slimme machines, robots en andere vormen van technologie. Interactieve teamcognitie ziet teams als dynamische systemen waarin kennis tot stand komt door interacties tussen teamleden. Kennis is dus niet de som van de kennis van individuele teamleden, maar eerder het resultaat van de interacties en het presteren tussen teamleden.

Cognitief managen van grote hoeveelheden informatie

In het Engels bestaat hiervoor de mooie term cognitive load management. Dit is het vermogen om informatie te kunnen onderscheiden en te filteren naar belang, en het eigen cognitief functioneren kunnen  maximaliseren door gebruik te maken van diverse tools en technieken. Effectief en efficiënt om kunnen gaan met grote hoeveelheden informatie op het werk, omdat de hoeveelheid data alleen maar groter wordt.

Kritisch en analytisch denken

Met kritisch en analytisch denken wordt bedoeld het vermogen om de diepere inzichten en betekenissen van wat wordt uitgedrukt te bepalen. Het IFTF ziet het belang van deze vaardigheid in de context van technologische ontwikkelingen: hoe meer slimme machines onze taken – service en productietaken – overnemen, des te meer zal de vraag naar vaardigheden die machines niet kunnen uitvoeren stijgen. Het gaat hier om denkvaardigheden van een hoger niveau die helpen om unieke diepere inzichten te creëren, zoals rekening houden met waarden en ethische overwegingen bij besluitvorming.

cross-cultural-skills_future-work-skills_versdenkers-blog.jpg
Werken in multidisciplinaire en crossculturele teams zijn belangrijke vaardigheden voor toekomstige professionals. Foto: Freepik.

Vaardigheden op de werkplek: geletterd zijn in gebruik van nieuwe media

In het Engels wordt deze vaardigheid new media literacy genoemd. Dit is het vermogen om mediacontent kritisch te kunnen beoordelen, content te kunnen ontwikkelen door gebruik te maken van nieuwe mediavormen en nieuwe media in kunnen zetten voor verschillende doeleinden. Hieronder valt bijvoorbeeld zowel betrouwbare informatie kunnen herkennen (denk aan fake news) alsook weten welke media je het best kunt inzetten voor communicatie met je klanten.

Design mindset

Met design mindset wordt bedoeld het vermogen om taken en werkprocessen voor gewenste resultaten te ontwikkelen en uit te dragen. We hebben tegenwoordig enorm veel informatie en technologische mogelijkheden om onze wereld te ontwikkelen en in te richten zoals we dat willen. Het benaderen van  ontwikkelvragen als design vraagstukken kan leiden tot krachtige innovatieve oplossingen. Een belangrijke methode hierbij is design thinking.

Multidisciplinair denken en werken

Veel moderne problemen zijn complex en multidisciplinair van aard, denk aan de opwarming van de aarde. Het oplossingen van deze problemen vereist multidisciplinaire oplossingen. Werknemers van de toekomst zullen daarom het vermogen moten beheersen om concepten vanuit meerdere disciplines te kunnen beschouwen en te begrijpen. Ook innovaties zijn het resultaat van crossovers tussen verschillende disciplines. Het kunnen samenwerken met andere professionals uit verschillende werkvelden is in dit opzicht ook erg belangrijk.

future-work-skills.jpg
Multidisciplinair denken. Foto: Freepik.

Computational thinking

Computational thinking is het vermogen om grote hoeveelheden data in abstracte concepten te kunnen vertalen, op data gebaseerde redeneringen te kunnen begrijpen, verbindingen tussen digitale systemen te kunnen zien en te kunnen manipuleren. Computersystemen en slimme technologieën worden in rap tempo een steeds groter onderdeel van ons dagelijks handelen. Supply chain management, stadsplanning en landbouw bijvoorbeeld, maken al veelvuldig gebruik van geïntegreerde apparaten, sensorbewaking en programmeerbare processen. Daarom zullen werknemers hun vaardigheden constant moeten ontwikkelen om deze nieuwe technologieën te kunnen begrijpen en te kunnen gebruiken voor concrete doeleinden.

Hoe kun je deze vaardigheden ontwikkelen?

Wil je dieper in deze materie duiken en ontdekken hoe je deze vaardigheden kunt ontwikkelen? Lees het complete onderzoeksrapport van IFTF.

Auteur: Dzenita Camo
Omslagfoto: Freepik

Deze blog verscheen oorspronkelijk op Versdenkers.nl