Privacyverklaring Platform Communicatie Rotterdam

Privacyverklaring

Platform Communicatie Rotterdam, gevestigd aan 2e IJzerstraat 2 3024CX Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.pcr.nl

Straatweg 21

3051 BB  Rotterdam

info@pcr.nl

kvk nr: 40344224

De Functionaris Gegevensbescherming van Platform Communicatie Rotterdam is te bereiken via secretaris@pcr.nl


Persoonsgegevens die we verwerken:

Platform Communicatie Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platform Communicatie Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taak uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Platform Communicatie Rotterdam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Platform Communicatie Rotterdam) tussen zit. Platform Communicatie Rotterdam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Modern Events Calendar voor de inschrijving van leden voor bijeenkomsten van PCR
 • Microsoft Excel voor het bijhouden van de ledenlijst van PCR
 • Mailchimp voor het uitzenden van nieuwsbrieven

Beide systemen zijn beveiligd.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Platform Communicatie Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia leden > zeven jaar > om te voldoen aan de Belastingwet.

Mailadres en voor- en achternaam > zolang je je niet uitschrijft van onze nieuwsbrief. We gebruiken de nieuwsbrief om zowel leden als niet-leden (geïnteresseerden) te informeren over nieuws van PCR en over bijeenkomsten die we houden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Platform Communicatie Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Platform Communicatie Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@pcr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Platform Communicatie Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Platform Communicatie Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pcr.nl


Procedures AVG Platform Communicatie Rotterdam

Procedure doel, opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Platform Communicatie Rotterdam gebruikt ten behoeve van het voeren van een administratie NAW-gegevens van leden en gasten voor het afhandelen van betalingen, verzenden van onze nieuwsbrief en leden of gasten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taak uit te kunnen voeren.


Het gaat daarbij om de volgende NAW-gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Platform Communicatie Rotterdam verklaart hierbij deze gegevens te verwerken in lijn met onderstaande:

Platform Communicatie Rotterdam verplicht zich deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van zijn taken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Platform Communicatie Rotterdam heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

De door de leden/gasten ter beschikking gestelde gegevens zijn eigendom en blijven eigendom van het lid/de gast. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het lid/de gast zal Platform Communicatie Rotterdam op geen enkele wijze gebruik maken van de beschikbaar gestelde gegevens. Daarbij neemt Platform Communicatie Rotterdam alle redelijke maatregelen in acht voor een veilige bewaring en opslag van genoemde gegevens.

Inzage in de opgeslagen gegevens is alleen voorbehouden aan het lid/de gast en bestuursleden en het secretariaat van Platform Communicatie Rotterdam, en de overheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Platform Communicatie Rotterdam bewaart gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Procedure datalek

Platform Communicatie Rotterdam meldt een onverhoopt datalek binnen 72 uur na ontdekking. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Bijvoorbeeld uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte lijst of cliëntgegevens. Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, en verloren usb-sticks.

Een datalek wordt meteen na ontdekking gemeld aan de secretaris. Alle bestuursleden worden geïnformeerd over het datalek. De secretaris doet onderzoek naar de aard van het datalek via de ict- leverancier.

De secretaris brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn, verzorgt melding aan betrokkenen (op de snelste en meest praktische manier) en informeert de Autoriteit persoonsgegevens.


Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Melding wordt gedaan viahttp://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De melding zal in ieder geval bestaan uit:

 1. de aard van de inbreuk;
 2. de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
 3. de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
 4. een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;
 5. de maatregelen die Platform Communicatie Rotterdam heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.